Tlf. 54 43 45 27
Læreplaner

Lærerplaner for Nørre Alslev Private Børnehus.

I Nørre Alslev Private Børnehus arbejder vi bevidst med at give børnene en tryg og forudsigelig hverdag med tilpasse udfordringer. Vi er som voksne meget bevidste om at vi er rollemodeller. Vi arbejder involverende og anerkendende med udgangspunkt i det enkelte barn, men også med et skærpet blik for at socialisere vores børnegruppe, således at vi ruster dem til at kunne indgå som en del af både større og mindre grupper. Vi tænker stimulering af børnenes kompetencer ind i alle vores aktiviteter i hverdagen. Det gør vi på den måde, at vi både laver tilrettelagte aktiviteter, som tilgodeser enkelte kompetencer, men også tænker stimuleringen ind i alle de daglige strukturer, som f.eks. af og på klædning, borddækning osv.

Barnets alsidige personlige udvikling:

Mål.

Den enkelte voksne handler ved:

I praksis gør vi det ved.

 

Barnets sociale udvikling

Vi ser det at styrke barnets sociale kompetencer, som en meget vigtig del af vores kerneopgave, da vi ved, at manglende sociale kompetencer, kan stå i vejen for al anden udvikling og læring, da barnet i disse tilfælde, vil bruge alt sin energi på at kompensere.

Mål:

 

De voksne handler ved.

I praksis gør vi det ved:

Vi øver børnene i at sige godmorgen, farvel, ja tak, nej tak osv.

Krop og bevægelse:

 Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden. Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder,styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig.

Vi har i Børnehuset, meget fokus på medinddragelse og selvhjulpenhed.

Vi er dagligt på legepladsen. I perioden efter efterårsferien og frem til Påske har vi hallen hvor der bliver leget lege, lavet forhindringsbaner, fri leg med bolde og brug af ripper. Vi har en musikuge i august måned hvor alle børn deltager aktivt som f.eks. dyr, gå på linje, stærk mand. Vi bruger rigtig meget tid i dagligdagen i garderoben hvor vi guider børnene igennem af- og påklædning.

 Vi har en OL-uge hvor hele huset har deltaget med forskellige udendørs sportslige aktiviteter.

Vores mål:    

- at udfordrer børnene både fin/og grovmotorisk samt give dem glæde ved motoriske udfoldelser.

- at øge deres kropsbevidsthed,

- at børnene bliver så  selvhjulpne, og motorisk sikre som muligt

De voksne handler ved:

I praksis gør vi det ved:

Sproget:

Børn skal støttes i at udvikle deres ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. Deres naturlige interesse for det skrevne sprog skal bakkes op. For at kommunikere ”rigtigt” er det vigtigt, at børn forstår sammenhænge mellem f.eks. kropssprog, mimik og tale.

Sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter.

 

Vores mål:

 

De voksne handler ved:

I praksis gør vi det ved:

 

Natur og naturfænomener:

Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber, styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop. Når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt.

Vores mål:

De voksne handler ved:

I praksis gør vi det ved:

Kultur og kulturelle udtryksformer:

 

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder.

Børn har et klart blik for kulturelle udtryksformer. Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle møder, de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker, som deres egne muligheder og potentialer. Selvom børn opfattes som fantasifulde væsner, har de ganske som voksne brug for inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe.

Vores mål:

At børnene præsenteres for forskellige kulturelle udtryksformer

At der i vores hus, skabes rum for kreative udfoldelser

At vi værner om faste traditioner

De voksne handler ved:

At inspirere børnene til forskellige kreative udtryk

Sørge for at forskellige kreative materialer er tilgængelige

At være forgangsmænd for forskellige arrangementer i forbindelse med traditioner både børnehavens egne, men også de mere samfundsbestemte traditioner.

 

I praksis gør vi det ved:

Præsenterer børnene for forskellige kreative materialer, og udtryksformer, både i hverdagen, men også mere tematisk

Besøger det lokale bibliotek

Tager til teaterforestillinger med de forskellige børnegrupper

Arbejder med musik og sang som udtryksform, også på tværs af huset ved en årlig musik cirkusuge.            

 

 

Børn med særlige behov.

 

Børn med særlige udfordringer følger som udgangspunkt vores dagligdag. Børnene er derfor en del af de aktiviteter der er i huset, naturligvis tager vi udgangspunkt i hver enkel barns zone for nærmeste udvikling. Vi fokuserer altid på barnets stærke sider for derigennem at styrke de svage sider. Har vi brug for yderligere hjælp benytter vi os af Guldborgsund Kommunes tilbud om f.eks. talepædagogisk eller psykologisk bistand.

 

 

                                       Revideret April 2018

                                                                                   Godkendt af bestyrelsen for børnehuset Juni 2018